Kňazské sľuby

Pri kňazskej vysviacke kňaz skladá tri sľuby, z ktorých každý si vyžaduje určitú obetu. Tieto sľuby pomáhajú kňazovi pripodobňovať sa Kristovi svojím životom, stávať sa svätým a zároveň byť i dobrým príkladom pre tých, ktorým slúži.

Celibát 

V rímskokatolíckom obrade kňaz sľubuje celibát, čím sa dobrovoľne vzdáva prirodzeného daru manželstva a rodiny. Už pri obrade diakonskej vysviacky sa biskup pýta kandidáta, ktorý prijíma záväzok celibátu: „Chceš svoju oddanosť Kristovi spečatiť celibátom pre nebeské kráľovstvo v ustavičnej službe Bohu i ľuďom?“ Kandidát odpovedá: „Chcem.“   

Modlitba

Kňazi sľubujú, že sa budú niekoľkokrát denne modliť liturgiu hodín. Z lásky ku Kristovi tak posväcujú seba i celý svet. V obrade diakonskej vysviacky, ktorá je prvým stupňom kňazstva, sa biskup pýta kandidáta: Chceš si chrániť a rozvíjať ducha modlitby, vlastného tvojmu spôsobu života, a v tomto duchu podľa svojho stavu svedomite konať liturgiu hodín za Cirkev i za celý svet? Kandidát odpovedá: „Chcem“.

V obrade samotnej kňazskej vysviacky sľubuje vysluhovať sviatosti a ohlasovať slovo Božie. Biskup sa pýta: „Chceš dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním evanjelia a vysvetľovaním katolíckej viery? Chceš nábožne a verne, podľa tradície Cirkvi, sláviť Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvätenie kresťanského ľudu? Chceš sa čoraz užšie spájať s Kristom, najvyšším Kňazom, ktorý Otcovi obetoval za nás samého seba ako obetu čistú, a chceš sa s ním zasvätiť Bohu pre spásu ľudí? Kandidát odpovedá: „Chcem.“

Poslušnosť

Kňazi sľubujú poslušnosť svojmu biskupovi a jeho nástupcom. Idú tam, kam ich biskup nasmeruje pre dobro miestnej cirkvi.